Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Fitwithpau EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.5.2021. Viimeisin muutos 4.5.2021. 

1. Rekisterinpitäjä
Fitwithpau, Kuunsäde 3 c 23, 02210 Espoo 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pauliina Paltakari
[email protected]
045 6394787

3. Henkilötietorekisteri
Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
Asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sinun suostumuksesi tai sinun ja Fitwithpau:n välisen sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöönpano. Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin ilmoittaessasi henkilötietoja Fitwithpau:lle, hyväksyt henkilötietojesi keruun, käytön ja luovuttamisen tämän tietoturvakäytännön mukaisesti. Lisäksi henkilötietojesi käsittely voi perustua rekisteripitäjänä toimivan Fitwithpau:n oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde ennen sopimusta, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.
Tietoja kerätään ja käytetään myös palvelun käyttäjämäärien seuraamiseen, käyttäjien tunnistamiseen sekä Fitwithpau:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, sekä joissain tapauksissa myös osoite ja puhelinnumero), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Fitwithpau säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty. Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu asianmukaisesti ja yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Nettisivuille julkaisemasi kommentit säilyvät sivustolla ikuisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti/sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti/sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kuinka ottaa yhteyttä
Jos sinulla on kysyttävää Fitwithpau:n tietosuojakäytännöstä, sinua koskevista tiedoista tai haluat tietää jotakin tietosuojaoikeudestasi, älä epäröi ottaa yhteyttä!

[email protected]

Fitwithpau
Kuunsäde 3 c 23
02210 Espoo